9_lewa.jpg
BIOGRAFIA

WOJCIECH WALECZEK

Wojciech Waleczek to polski pianista znany z bezkompromisowego podej�cia do sztuki wykonawczej. Artysta urodzony w 1980 roku od parunastu lat prowadzi szeroko zakrojon� dzia�alno�� koncertow� wykonuj�c koncerty oraz recitale solowe i kameralne krajach Unii Europejskiej, a tak�e w Szwajcarii, Bo�ni i Hercegowinie, Mo�dawii, Rosji, Kazachstanie, Jordanii, Palestynie, Iranie, Iraku, Kanadzie, Japonii, Argentynie oraz w USA.

Wyst�powa� jako solista z orkiestrami filharmonii: Kaliskiej, Koszali�skiej, Lubelskiej, ��dzkiej, Opolskiej, Pomorskiej, Rzeszowskiej, Szczeci�skiej, �l�skiej, �wi�tokrzyskiej, Wroc�awskiej, Zabrza�skiej oraz z Polsk� Filharmoni� Kameraln� Sopot, Toru�sk� Orkiestr� Symfoniczn�, Capell� Bydgostiensis, Orkiestr� Akademii Beethovenowskiej w Krakowie, Polsk� Orkiestr� ?Sinfonia Iuventus, Elbl�sk� Orkiestr� Kameraln�, Karlowarsk� Orkiestr� Symfoniczn�, Narodow� Orkiestr� Kameraln� Mo�dawii, Amma�sk� Orkiestr� Symfoniczn�, Kaposv�rsk� Orkiestr� Symfoniczn�. Wsp�pracowa� z wieloma dyrygentami, m.in: M. J. B�aszczykiem, �. Borowiczem, K. Bumannem, G. Chmur�, S. Chrzanowskim, M. Diadiur�, M. Dworzy�skim, Chang Joon-Gun`em, M. Gawro�skim, Cz. Grabowskim, I. Hobsonem, G. Kerenyi. J. Koskiem, M. Lebelem, M. Nesterowiczem, M. Metelsk�, D. Pavilionisem, O. Palymskim, M. Pijarowskim, W. Rajskim, J. Rogal�, Z. Rychertem, J. Salwarowskim, M. Smolijem, R. Silv�, M. U. Sidiq`em, M. Sugarem, P. Venerim, T. Wojciechowskim, M. Wolniewskim, J. M. Zarzyckim. M. ��towskim.

W roku 2014. nak�adem NAXOS ukaza�a si� p�yta Wojciecha Waleczka nagrana wsp�lnie ze skrzypkiem Voytkiem Proniewiczem zawieraj�ca utwory Ferenca Liszta na skrzypce i fortepian.

Na swoim koncie ma wiele osi�gni��, m.in.:

? III nagroda, nagroda im. Artura Rubinsteina, ufundowana przez Aniel� Rubinstein oraz nagroda specjalna Fundacji Ko�ciuszkowskiej w Nowym Jorku na II Mi�dzynarodowym Konkursie dla M�odych Pianist�w "Artur Rubinstein in memoriam" w Bydgoszczy (1996),

? I nagroda oraz nagroda za najlepsze wykonanie koncertu na IV Og�lnopolskim Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wroc�awiu (1997),

? III nagroda na VII Mi�dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta "Premio Mario Zanfi" w Parmie (2000),

? II nagroda na Festiwalu M�odych Pianist�w w Gda�sku (2002),

? III nagroda na VI Mi�dzynarodowym Konkursie Pianistycznym Seilera w Palermo (2005),

? III nagroda na III Mi�dzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wroc�awiu (2005).

Wojciech Waleczek uko�czy� z wyr�nieniem Akademi� Muzyczn� w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo w roku 2003. Nauk� kontynuowa� podczas studi�w podyplomowych w Vancouver Academy of Music, pod kierunkiem prof. Lee Kum-Sing'a. W roku 2014. otrzyma� stopie� doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Pianista otrzymywa� nagrody i stypendia Prezesa Rady Ministr�w, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydent�w Katowic i Gliwic, Sejmiku Samorz�dowego Wojew�dztwa �l�skiego oraz wielu innych prywatnych i publicznych instytucji. Opr�cz dzia�alno�ci koncertowej pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu �l�skiego w Katowicach.